powrót powrót

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego sos.wwf.pl

 

§ 1

Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: sos.wwf.pl

Postanowienia Regulaminu oraz ewentualnych aneksów i załączników, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.

Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta w Serwisie należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

Regulamin niniejszy znajduje zastosowanie do wszystkich usług Serwisu, o ile postanowienia szczególne odrębnych regulaminów poszczególnych usług, dostępnych na stronach danej usługi nie stanowią inaczej.

 

§ 2

Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Regulamin - niniejszy regulamin;

Polityka prywatności - dokument umieszczany w Serwisie w celu poinformowania Użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane. Tutaj dostępna jest treść polityki prywatności.

Serwis - serwis internetowy Fundacji WWF Polska znajdujący się pod adresem internetowym: sos.wwf.pl stanowiący platformę internetową, administrowaną przez Fundację WWF Polska z siedzibą w Warszawie, na którą składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;

Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Fundacja WWF Polska z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-520) przy ul. Wiśniowej 38, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160673, NIP: 521-32-41-055;

Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej;

Użytkownik - osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, korzystająca z Serwisu, która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu, Nazwy użytkownika i hasła pozwalającego zalogować się do Konta (rejestracja w Serwisie);

Login – adres e-mail Użytkownika, który został przez niego wybrany na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie, umożliwiający zalogowanie do swojego Konta w Serwisie;

Nazwa użytkownika – imię i nazwisko Użytkownika w Serwisie, jakie zostały przez niego podane na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;

Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza swoimi danymi i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie przy użyciu narzędzi udostępnionych mu przez Administratora;

Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są na Stronie Użytkownika w Serwisie;

Strona Użytkownika - przestrzeń sieciowa zlokalizowana pod indywidualnym adresem Użytkownika w Serwisie w układzie http://sos.wwf.pl/profil?id=X (gdzie X oznacza przyporządkowany do użytkownika, unikalny numer Użytkownika), gdzie publikowane (prezentowane) są w Serwisie informacje, dane i inne elementy opisujące osobę Użytkownika, przekazane przez niego do Serwisu w sposób samodzielny i dobrowolny; za pośrednictwem którego to miejsca inni Użytkownicy lub w niektórych przypadkach osoby korzystające z Internetu, a nie będące Użytkownikami, mogą zapoznać się z Profilem Użytkownika;

Instrukcja – instrukcja wypełnienia przez Użytkownika Formularza zobowiązań;

Formularz zobowiązań/Dekalog – formularz służący zarejestrowanemu Użytkownikowi do wybrania 10 zobowiązań, które Użytkownik udostępnia w Serwisie innym Użytkownikom oraz osobom korzystającym z Internetu i które w każdej chwili może zmienić;

Baza Profili - zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu;

Materiały multimedialne - wszelkie treści publikowane przez Użytkowników w dowolnym, umożliwionym przez Administratora formacie, w szczególności treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, dźwiękowe, audiowizualne, odsyłacze (linki), w tym Komentarze i Wypowiedzi;

Forum/Konkurs – miejsce dyskusji zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, publikacji komentarzy i opinii Użytkowników, po uprzedniej moderacji (premoderacji) przez Administratora Serwisu. W przypadku organizacji przez Administratora Konkursu miejsce przeprowadzenia Konkursu, gdzie zgłoszeniami konkursowymi są Wypowiedzi Użytkowników Serwisu.

Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać umieszczone pod danym Materiałem umieszczonym w Serwisie na Forum/Konkurs. Wszystkie komentarze w serwisie podlegają premoderacji przez Administratora;

Wypowiedź – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać umieszczone w Serwisie na Forum/Konkurs. Wszystkie wypowiedzi w serwisie podlegają premoderacji przez Administratora.

 

§ 3

Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu

 1. Administratorem Serwisu jest Fundacja WWF Polska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiśniowej 38.
 2. Podstawowym przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet treści informacyjnych, edukacyjnych, rozrywkowych i multimedialnych dobranych tematycznie do Serwisu oraz usług i narzędzi umożliwiających aktywne korzystanie z Serwisu i wymianę informacji między Użytkownikami.
 3. Do korzystania z niektórych usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych , z włączoną obsługą plików cookies).
 4. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
 5. Baza Profili podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Bazie jest Fundacja WWF Polska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiśniowej 38.
 6. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Profili. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawiera § 5 Regulaminu, oraz Polityka Prywatności dostępna w Serwisie.
 7. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność:
 8. Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików "cookies". Zasady wykorzystywania plików cookie przez Administratora są zawarte w Polityce prywatności dostępnej po kliknięciu „Zapomniałem hasła” w Serwisie.

 

§ 4

Usługi

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość prezentowania na Stronach Użytkowników szeregu danych, informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisu fotografiach - składających się na pojęcie Profilu Użytkownika.
 2. Przeglądanie zasobów Serwisu (Bazy Profili, Strony Użytkowników i inne) oraz jej poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.
 4. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług przez Użytkownika. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług.
 5. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i przyczynach zmian.

§ 5

Uczestnictwo w Serwisie

 1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą korzystać z usług Serwisu za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.
 2. Do tego, aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisu oraz korzystać z jej zasobów niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych określonych w § 3 pkt. 3 oraz posiadanie aktywnej Skrzynki e-mail.
 3. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem Skrzynki e-mail i strony Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji, a także Instrukcji.
 4. Osoba, która dokona rejestracji Konta, otrzyma na podany podczas rejestracji adres email link niezbędy do  aktywacji Konta zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą. Aby ostatecznie aktywować Konto, należy wejść w otrzymany link i zakończyć proces rejestracji.
 5. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest udostępnianie Konta innym osobom.
 6. Zakładając Konto w Serwisie, należy podać swoje własne i prawdziwe dane osobowe (imię i nazwisko, płeć).
 7. Zabrania się tworzenia kont fałszywych, w imieniu innych osób bez ich wyraźnej zgody oraz na tworzenie więcej niż jednego osobistego Konta użytkownika.
 8. Administrator ma prawo zablokować i/lub usunąć Konto Użytkownika bez jego zgody i powiadamiania, gdy uzna, że Konto jest fałszywe lub założone w celach innych niż akceptowane przez Administratora.
 9. Usunięcie Konta Użytkownika jest równoznaczne z tym, że Użytkownik nie może założyć nowego Konta bez wyraźnej zgody Administratora.
 10. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
 11. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
 12. przyjmuje do wiadomości, że informacje zawarte w Materiałach multimedialnych i inne informacje składające się na Profil są dostępne nieograniczonemu kręgowi użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:

- adres e-mail;

- hasło do Konta;

- płeć użytkownika

- link aktywacyjny lub innego typu poufne dane dostępowe;

 1. udziela administratorowi nieodpłatnego i nieograniczonego czasowo ani terytorialnie upoważnienia na rozpowszechnianie swojego wizerunku i/lub Wypowiedzi/Komentarzy w przekazywanych do Serwisu Materiałach multimedialnych poprzez ich prezentację za pośrednictwem Serwisu lub innych serwisów należących do Administratora. Powyższa licencja uprawnia Administratora do publikacji wizerunku i/lub Wypowiedzi/Komentarzy Użytkownika w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, lecz publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem (bez adresu e-mail);
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowego założenia Konta konieczne jest podanie w procesie rejestracji następujących danych: nazwa użytkownika (imię i nazwisko), adres email, płeć użytkownika.
 3. W celu skutecznej rejestracji należy wybrać ponadto hasło dostępu do Konta, zaakceptować regulamin serwisu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację WWF Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 38, w celu ochrony środowiska naturalnego i procesów ekologicznych.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Administratora - listownie na jego adres korespondencyjny bądź mailowo na adres kontakt@wwf.pl z dopiskiem „SOS dla świata”.
 5. Udostępniając dane, informacje i Materiały multimedialne (w szczególności zdjęcie profilowe) do Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż:
 6. posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby te materiały mogły być udostępnione publicznie (rozpowszechnione) za pośrednictwem Serwisu oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
 7. wyraża zgodę na oznaczanie tych materiałów przez Administratora za pomocą Nazwy Użytkownika podanego w procesie rejestracji;
 8. w przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do rozpowszechnionych danych, informacji, wizerunku, wypowiedzi/komentarzy Materiałów Multimedialnych, Użytkownik zobowiązuje zwolnić Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie (m.in. poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń woli lub uczestnictwo w toczących się postępowaniach sądowych lub administracyjnych).

Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą po ich rozpowszechnieniu być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić rozpowszechnienia ich  za pośrednictwem Serwisu, a tym samym zablokować Konto lub Stronę Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność. Powyższe zasady dotyczą również załączanych Materiałów multimedialnych.

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Administrator może zablokować Stronę Użytkownika oraz usunąć Konto Użytkownika z Serwisu.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@wwf.pl z dopiskiem „SOS dla świata”. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil Użytkownika na stałe i bezpowrotnie. Usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta, powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym jest równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.

W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może nie opublikować lub usunąć wpis/komentarz Użytkownika naruszający postanowienia Regulaminu oraz zablokować lub usunąć Konto lub poszczególne usługi Serwisu (Stronę Użytkownika lub możliwość dokonywania wpisów do komentarzy/forum i inne). Administrator może (ale nie ma obowiązku) wysłać do Użytkownika informację na podany przez Użytkownika adres e-mail dotyczącą przyczyn nieopublikowania bądź usunięcia wpisu wraz z informacją, że w przypadku kolejnego naruszenia Regulaminu, Konto Użytkownika zostanie usunięte z Serwisu bez dodatkowych informacji. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora, jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu, pod warunkiem, że Użytkownik da należytą gwarancję przestrzegania Regulaminu.

Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:

 1. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności zapisy § 7;
 2. Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika;
 3. Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;
 4. Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem;
 5. Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.

 

§ 6

Własność intelektualna

 1. Użytkownik może zamieścić treść w Serwisie, jedynie pod warunkiem

przysługiwania mu wszelkich praw niezbędnych do zgodnej z prawem publikacji tej

treści w Serwisie. Oznacza to w szczególności, że Użytkownikowi

przysługują prawa autorskie oraz pokrewne do treści. W przypadku zamieszczenia

treści niespełniającej powyższych wymogów Użytkownik jest wyłącznie

odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia

ich praw.

 1. Wszystkie Wypowiedzi i Komentarze zamieszczane przez Użytkowników na Forum są własnością ich autorów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
  1. Z momentem umieszczenia treści w Serwisie Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej licencji/zezwolenia na czas nieokreślony na korzystanie z zamieszczonych treści na następujących polach eksploatacji:

a)      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzanie określoną

techniką egzemplarzy treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu

magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b)      w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono

c)      wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

d)     w zakresie rozpowszechniania treści w inny sposób - publiczne wykonanie,

e)      wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a

także publiczne udostępnianie treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do

pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.

 1. Administrator ma prawo dystrybuować treści umieszczone przez

Użytkownika w Serwisie w dowolny sposób, jak również jest uprawniony do udzielania sublicencji i zezwoleń osobom trzecim.

 1. Administrator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania zamieszczonych

utworów. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie utworów bez

oznaczania ich imieniem i nazwiskiem autora.

 1. Użytkownik zezwala Administratorowi na: (i) modyfikowanie utworów, w

tym także w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworów;

 1. Administrator ma prawo dokonywać modyfikacji według własnego uznania, w

szczególności, gdy modyfikacja zostanie uznana przez Administratora za

uzasadnioną względami technicznymi lub funkcjonalnymi Serwisu lub strony

internetowej lub jakiegokolwiek innego medium; (ii) dokonywanie opracowań

utworów, w tym łączenie utworów lub ich poszczególnych części z innymi utworami,

dzielenie utworów wedle własnego uznania Administratora; dokonywanie

tłumaczeń, przystosowywanie, zmiany, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian lub modyfikacji utworów - całości lub którejkolwiek części.

 1. Powyższe licencje i zezwolenia są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych

warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia przez

określony powyżej okres eksploatacji.

 1. Administrator jest uprawniony do udzielania sublicencji w powyższym zakresie.

a)      Użytkownik przesyłając do Serwisu Materiały multimedialne (w szczególności Wypowiedzi. Komentarze, Zdjęcie profilowe), udziela nieodpłatnej nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na ich wykorzystywanie przez Fundację WWF Polska i/lub inne oddziały WWF na świecie lub podmioty powiązane z Administratorem i/lub kampanią „SOS dla świata” na następujących polach eksploatacji:

b)      utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

c)      zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

d)     wprowadzanie do obrotu,

e)      wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,  

f)       publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych,

g)      publiczne wykonanie,

h)      publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.), 

i)        wystawianie,

j)        wyświetlanie,

k)      użyczanie i/lub najem,

l)        nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

m)    nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

n)      reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.

§ 7

Zasady

Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

 1. rozpowszechnianie treści pornograficznych;
 2. uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
 3. rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
 4. podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
 5. publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.).

§ 8

Reklamacje

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi za pośrednictwem poczty email, wysyłając wiadomość na adres kontakt@sos.wwf.pl z dopiskiem „SOS dla świata”.
 2. W sposób, o którym mowa w pkt. 1 reklamuje się poszczególne usługi świadczone w Serwisie, o ile nic innego nie postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
 4. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwej  osobie trzeciej, która jest odpowiedzialna za rozpatrzenie reklamacji.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

§ 9

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Administratora za:

1.1. wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem;

1.2. brak autentyczności informacji i danych podawanych przez Użytkowników w Serwisie lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom;

1.3. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Użytkownika;

1.4. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa;

1.5. informacje pobrane przez Użytkownika z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika;

1.6. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej;

1.7. wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu, w szczególności za blokadę publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadę Konta, usunięcie poszczególnych plików, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu lub usunięcie Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim plikami;

1.8. treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz ich autentyczność;

1.9. utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

1.10. działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych.

 1. Administrator nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu lub zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym osobom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby dane te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia  nie leżące po stronie Administratora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu lub poszczególnych elementów wchodzących w skład Serwisu w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (np. na potrzeby FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
 6. Administrator poinformuje Użytkowników o uruchomieniu usługi poczty wewnętrznej i zasadach świadczenia tej usługi przed rozpoczęciem jej świadczenia. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej, od momentu uruchomienia usługi poczty wewnętrznej, do prowadzenia działalności ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści, informacyjnych, i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie treści ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej od momentu uruchomienia takiej usługi.
 7. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, Materiałów multimedialnych lub innych treści  z Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.
 8. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jej płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć Internet (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom Internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.). W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub osób trzecich.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
 10. Wszelkie uwagi, pytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail kontakt@wwf.pl lub pocztą tradycyjną na adres Fundacja WWF Polska, ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa, z dopiskiem „SOS dla świata”.

§ 10

Zmiany Regulaminu

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora. Zmiany będą udostępniane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu  za pośrednictwem  Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
 4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu należy kierować na adres kontakt@wwf.pl z dopiskiem „SOS dla świata”.
 2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie wraz z oddaniem serwisu do użytku publicznego, to jest z dniem 13 września 2011 r.

 

 • 1330000 litrów wody oszczędzają miesięcznie użytkownicy wortalu dzięki szczelności kranów
 • 87570 litrów wody oszczędzają użytkownicy wortalu dziennie dzięki zakręcaniu wody podczas mycia zębów
 • 1789 użytkowników dzięki wybieraniu prysznica zamiast wanny zużywa 7 razy mniej wody dziennie
 • 216 użytkowników wortalu zużywa o połowę mniej wody dzięki perlatorowi na kranie
 • 235 użytkowników wortalu zużywa o połowę mniej wody dzięki spłuczce z dwoma przyciskami regulującymi zużycie wody
 • 603 użytkowników oszczędza nawet 80% wody dzięki zmywaniu w zmywarce zamiast pod bieżącą wodą
 • 1454 użytkowników wortalu zużywa 50% mniej papieru drukując dwustronnie
 • 83 użytkowników wortalu zużywa 14% mniej papieru dzięki kupowaniu cieńszego papieru do drukowania
 • Użytkownicy wortalu rezygnują rocznie z użycia 1133000 toreb foliowych
 • 266 użytkowników wortalu segregując puszki aluminiowe przyczynia się do oszczędzenia 95% energii do produkcji kolejnych puszek
 • Średnio 10710 mniej butelek PET wyrzucają rocznie użytkownicy wortalu, którzy nie kupują wody butelkowanej
Patroni:
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. www.pois.gov.pl
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dofinansowano ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Jeśli zapomniałeś hasła to prześlemy Ci tymczasowe hasło na podany w czasie rejestracji adres e-mail.

Polityka prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.                  Postanowienia ogólne

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników naszego serwisu, Fundacja WWF Polska publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuję o sposobie w jaki dane przekazane przez Użytkowników serwisu są gromadzone, przetwarzane, zabezpieczane.

2.                  Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Fundację WWF Polska

Fundacja WWF Polska zapewnia swoim użytkownikom możliwość korzystania ze swojego serwisu w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisu wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W trakcie rejestracji wymagane jest podanie imienia i nazwiska oraz loginu/adresu e-mail, a także płci użytkownika. Dodanie zdjęcia profilowego nie jest obligatoryjne, niezbędne do realizacji usługi, dodanie go ma charakter dobrowolny. Użytkownik sam decyduje o tym, czy zdjęcie profilowe będzie upublicznione poprzez dodanie go do swojego profilu.

Fundacja WWF Polska gromadzi informacje dotyczące interakcji z naszym serwisem, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności serwisu, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie serwisu oraz dostosowywanie go do potrzeb Użytkownika.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika serwisu jest Fundacja WWF Polska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiśniowej 38 (02-520 Warszawa). Fundacja WWF Polska przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.                  Wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych

Dane użytkowników Fundacja WWF Polska wykorzystuje w następujących celach: prowadzenia, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o działalności Fundacji WWF Polska, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania oraz wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi Fundacji WWF Polska, o ile użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od Fundacji WWF Polska.

Fundacja WWF Polska co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych. Fundacja WWF Polska może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczy osób odwiedzających serwisy. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

4.                  Dostęp do danych osobowych, prawo do modyfikacji

Użytkownikom udostępniającym dane osobowe Fundacja WWF Polska gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. W przypadku serwisów obsługiwanych automatycznie, działania te może wykonać sam użytkownik, w przypadku gdy nie została udostępniona taka forma wówczas można tego dokonać kontaktując się z Administratorem na adres kontakt@wwf.pl lub tradycyjnie przesyłając korespondencję na adres podany w punkcie 9., z dopiskiem „Polityka prywatności”.

5.                  Cookies

W serwisie w celu lepszego dostosowania serwisów do potrzeb naszych użytkowników stosowany jest mechanizm „cookies”, który służy do identyfikacji przeglądarki użytkownika w trakcie korzystania z naszych serwisów. Za pomocą „cookies” dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu użytkowników. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies”, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.

6.                  Odsyłacze do innych stron

Fundacja WWF Polska nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w serwisach Fundacji WWF Polska umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejszy dokument odnosi się jedynie do serwisu, którego Administratorem jest Fundacja WWF Polska. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

7.                  Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane

Informacje przekazywane przez naszych użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. Fundacja WWF Polska zabezpiecza dane użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowania opcji „wyloguj” się po zakończeniu korzystania z usług oferowanych przez nasz serwis.

8.                  Zmiany w polityce prywatności

Jeśli Fundacja WWF Polska zdecyduje się wprowadzić zmiany w zasadach polityki prywatności serwisu WWF Polska, poinformuje o tych zmianach, umieszczając zawiadomienie na stronie serwisu.

9.                  Kontakt

Pytania i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania należy kierować na adres kontakt@wwf.pl, lub pisemnie na adres Fundacja WWF Polska, ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa, z dopiskiem „Polityka prywatności”.

Nowe hasło zostało wysłąnie na podany adres mailowy.
Sprawdź maila i zaloguj się używając nowego hasła.

OK