powrót powrót

Regulamin konkursowy

 

REGULAMIN KONKURSU „MÓJ EKOLOGICZNY DEKALOG”

 

 

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Mój ekologiczny dekalog” zwanego dalej „Konkursem” oraz współfundatorem nagród jest Fundacja WWF Polska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wiśniowej 38, 02-520 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000160673, NIP: 521-324-10-55 , zwana dalej „Organizatorem”
 2. Kampania „SOS dla świata” zwana dalej „Kampanią” oraz nagrody w konkursie współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt: „SOS dla Świata” – kampania promująca proekologiczne zachowania wśród Polaków. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://sos.wwf.pl zwanego dalej „Serwisem” w dniach od 18 listopada 2011 roku (od godz. 10:00) do 24 listopada 2011 roku (do godz. 23:59).
 4. Siedziba Organizatora Konkursu mieści się w siedzibie Fundacji WWF Polska: 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 38, e-mail: konkurs@wwf.pl, tel: 22/ 849 84 69, fax: 22/ 646 36 72.
 5. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

 

§2
DEFINICJE

 1. „Wypowiedź” w konkursie biorą udział wypowiedzi użytkowników Serwisu, którzy stworzyli swoje dekalogi ekologiczne w Serwisie poprzez rejestrację i wybór 10 zobowiązań ekologicznych, a następnie zgłosili swoją Wypowiedź w sekcji Forum/Konkurs”.
 2.  „Forum/Konkurs” zwany dalej „Forum” jest miejscem w Serwisie, w którym w każdej chwili mogą zamieszczać Wypowiedzi użytkownicy Serwisu na tematy związane z kampanią i ekologicznymi zobowiązaniami, a podczas trwania konkursu gromadzone tam Wypowiedzi po spełnieniu warunków opisanych w § 4 i § 5 są zgłoszeniami konkursowymi.

§ 3
CEL KONKURSU

Celem konkursu jest zebranie ciekawych Wypowiedzi związanych z wprowadzaniem w życie dekalogu ekologicznego stworzonego w Serwisie. Zadaniem uczestników Konkursu jest zapoznanie się z 6 problemami omawianymi w Kampanii, m.in. w Serwisie, a następnie wypełnienie dekalogu ekologicznego i przygotowanie Wypowiedzi komentującej wprowadzanie w życie zobowiązań tworzących dekalog oraz dodanie swojej Wypowiedzi na Forum.

§ 4
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie zarejestrowani użytkownicy Serwisu, którzy wypełnili dekalogi i aktywowali swoje konto zgodnie z procesem rejestracji w Serwisie. Warunkiem realizacji przez uczestnika Konkursu prawa do nagrody, jest podanie w formularzu rejestracyjnym podczas rejestracji aktywnego i aktualnego adresu e-mail.
 5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 

§ 5
ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Zgłosić udział w Konkursie mogą wyłącznie użytkownicy Serwisu, posiadający aktywne konto w Serwisie i uzupełniony dekalog ekologiczny.
 2. Aby zgłosić swoją Wypowiedź do Konkursu należy w terminie od 18 listopada 2011 roku od godz. 10:00 do 24 listopada 2011 roku do godziny 23:59 zamieścić w Serwisie w sekcji Forum swoją Wypowiedź.
 3. Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu jedną Wypowiedź.
 4. Wypowiedź będąca przedmiotem konkursu:
  1. Musi zostać napisana przez użytkownika Serwisu na temat wprowadzania w życie zobowiązań ekologicznych składających się na stworzony indywidualnie dekalog ekologiczny w Serwisie. 
  2. Musi liczyć maksymalnie 200 wyrazów (ok. 1400 znaków).
  3. Może mieć dowolną formę: prostego tekstu, wiersza, rymowanki etc.
 5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wstawienie Wypowiedzi w sekcji Forum Serwisu i dopuszczenie jej przez Organizatora do publikacji w Serwisie.
 6. Poprzez zamieszczenie Wypowiedzi w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść i forma zgłoszonej Wypowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zamieszczenia Wypowiedzi oraz udzielenia zezwolenia na jego publikację w Serwisie.
 7. Poprzez zamieszczenie Wypowiedzi w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści Wypowiedzi na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.
 8. Forum w Serwisie poddawane jest pre-moderacji przez Organizatora, co oznacza sprawdzanie wszystkich Wypowiedzi przez moderatora Forum zanim zostaną na nim opublikowane. Moderator nie wstawi na Forum Wypowiedzi, które łamią regulamin użytkowania Serwisu dostępny na stronach Serwisu. Wypowiedzi dodane wielokrotnie, wypowiedzi niedokończone i inne dodane błędnie nie zostaną zamieszczone.
 9. Nie ma możliwości nanoszenia korekt merytorycznych ani językowych w dodanych na Forum wypowiedziach.
 10. Organizator może wykluczyć Uczestnika/ów z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 6
ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 4 i § 5 Regulaminu.
 2. Spośród uczestników Konkursu, którzy zgłosili swoje Wypowiedzi do Konkursu, spełniających warunki określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, jury wskaże 10 zwycięzców, których Wypowiedzi zostaną uznane za najciekawsze, którym zostanie przyznana nagroda określona w § 7 ust. 1.
 3. Jury będzie zwracało uwagę na oryginalność wypowiedzi, stopień odniesienia do ekologii i dekalogów oraz treści problemów zawartych w Serwisie.
 4. Ocena Jury jest subiektywna.
 5.  W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora Konkursu.
 6. Organizator do dnia 2 grudnia 2011 roku opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 4 ust. 4 Regulaminu.
 7. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, nr telefonu, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu)

§ 7
NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest koszulka z limitowanej serii z logo Kampanii - jedna dla każdego z 10 zwycięzców określonych w § 6 ust. 2 Regulaminu.
 2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 3. Organizator dołoży wszelkich starań, aby nagrody w postaci koszulek były wydane w takim rozmiarze jaki zostanie ustalony ze Zwycięzcą, jednak zastrzega sobie prawo do wydania koszulek w innym dostępnym rozmiarze, jeśli nie będzie dysponował koszulkami w rozmiarze wskazanym przez Zwycięzcę.
 4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 4 i § 5 i § 6 Regulaminu jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród lub nieprzyznania nagród.
 6. Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 6 ust. 7 Regulaminu.
 7. Koszty dystrybucji nagród i wysyłki oraz koszty organizacyjne pokrywa Organizator Konkursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

§ 8
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Fundacja WWF Polska, ul. Wiśniowa 38, 02 - 520 Warszawa, z dopiskiem ,,Konkurs SOS dla świata” w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 9
PRAWA AUTORSKIE

 1. Zgłoszenie Wypowiedzi jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że posiada prawa autorskie do zgłaszanej Wypowiedzi, że nie jest ona plagiatem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz że nie narusza w żaden inny sposób praw osób trzecich, w tym autorskich praw osób trzecich.
 2. Udział w Konkursie oznacza przeniesienie na Organizatora konkursu praw autorskich,  praw majątkowych oraz praw pokrewnych do przesłanej Wypowiedzi w zakresie rozporządzania nią i korzystania z niej na potrzeby promocji Kampanii i Fundacji WWF Polska na następujących polach eksploatacji (na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
  o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.):
  1. Utrwalenie;
  2. Digitalizacja oraz wprowadzenie do pamięci komputera;
  3. Sporządzenie wydruku komputerowego oraz zwielokrotnienie poprzez druk
   (w szczególności w postaci albumu/książki), nagranie na nośniku CD/DVD i innych pamięciach wymiennych;
  4. Nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;
  5. Wprowadzanie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika;
  6. Publikacja i rozpowszechnianie w całości lub w części, w sieci Internet.

§ 9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Fundacja WWF Polska.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na publikację jego imienia i nazwiska a także na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację WWF Polska – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 ze zm.) - dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
 2.  Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w szczególności w zakresie terminu ogłaszania wyników oraz zawieszenia lub zakończenia Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 4. Informacja o zmianie w Regulaminie oraz o zawieszeniu lub zakończeniu Konkursu zostanie opublikowana w Serwisie.
 5. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 6. Niniejszy konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
 8. Pytania dotyczące Konkursu należy nadsyłać do Organizatora Konkursu, który mieści się w siedzibie Fundacji WWF Polska, ul. Wiśniowa 38, e-mail: konkurs@wwf.pl, tel: 22/ 849 84 69.

 

 

 

 

 • 1332000 litrów wody oszczędzają miesięcznie użytkownicy wortalu dzięki szczelności kranów
 • 87630 litrów wody oszczędzają użytkownicy wortalu dziennie dzięki zakręcaniu wody podczas mycia zębów
 • 1789 użytkowników dzięki wybieraniu prysznica zamiast wanny zużywa 7 razy mniej wody dziennie
 • 217 użytkowników wortalu zużywa o połowę mniej wody dzięki perlatorowi na kranie
 • 236 użytkowników wortalu zużywa o połowę mniej wody dzięki spłuczce z dwoma przyciskami regulującymi zużycie wody
 • 603 użytkowników oszczędza nawet 80% wody dzięki zmywaniu w zmywarce zamiast pod bieżącą wodą
 • 1454 użytkowników wortalu zużywa 50% mniej papieru drukując dwustronnie
 • 83 użytkowników wortalu zużywa 14% mniej papieru dzięki kupowaniu cieńszego papieru do drukowania
 • Użytkownicy wortalu rezygnują rocznie z użycia 1133500 toreb foliowych
 • 266 użytkowników wortalu segregując puszki aluminiowe przyczynia się do oszczędzenia 95% energii do produkcji kolejnych puszek
 • Średnio 10710 mniej butelek PET wyrzucają rocznie użytkownicy wortalu, którzy nie kupują wody butelkowanej
Patroni:
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. www.pois.gov.pl
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dofinansowano ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Jeśli zapomniałeś hasła to prześlemy Ci tymczasowe hasło na podany w czasie rejestracji adres e-mail.

Polityka prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.                  Postanowienia ogólne

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników naszego serwisu, Fundacja WWF Polska publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuję o sposobie w jaki dane przekazane przez Użytkowników serwisu są gromadzone, przetwarzane, zabezpieczane.

2.                  Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Fundację WWF Polska

Fundacja WWF Polska zapewnia swoim użytkownikom możliwość korzystania ze swojego serwisu w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisu wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W trakcie rejestracji wymagane jest podanie imienia i nazwiska oraz loginu/adresu e-mail, a także płci użytkownika. Dodanie zdjęcia profilowego nie jest obligatoryjne, niezbędne do realizacji usługi, dodanie go ma charakter dobrowolny. Użytkownik sam decyduje o tym, czy zdjęcie profilowe będzie upublicznione poprzez dodanie go do swojego profilu.

Fundacja WWF Polska gromadzi informacje dotyczące interakcji z naszym serwisem, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności serwisu, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie serwisu oraz dostosowywanie go do potrzeb Użytkownika.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika serwisu jest Fundacja WWF Polska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiśniowej 38 (02-520 Warszawa). Fundacja WWF Polska przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.                  Wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych

Dane użytkowników Fundacja WWF Polska wykorzystuje w następujących celach: prowadzenia, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o działalności Fundacji WWF Polska, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania oraz wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi Fundacji WWF Polska, o ile użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od Fundacji WWF Polska.

Fundacja WWF Polska co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych. Fundacja WWF Polska może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczy osób odwiedzających serwisy. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

4.                  Dostęp do danych osobowych, prawo do modyfikacji

Użytkownikom udostępniającym dane osobowe Fundacja WWF Polska gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. W przypadku serwisów obsługiwanych automatycznie, działania te może wykonać sam użytkownik, w przypadku gdy nie została udostępniona taka forma wówczas można tego dokonać kontaktując się z Administratorem na adres kontakt@wwf.pl lub tradycyjnie przesyłając korespondencję na adres podany w punkcie 9., z dopiskiem „Polityka prywatności”.

5.                  Cookies

W serwisie w celu lepszego dostosowania serwisów do potrzeb naszych użytkowników stosowany jest mechanizm „cookies”, który służy do identyfikacji przeglądarki użytkownika w trakcie korzystania z naszych serwisów. Za pomocą „cookies” dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu użytkowników. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies”, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.

6.                  Odsyłacze do innych stron

Fundacja WWF Polska nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w serwisach Fundacji WWF Polska umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejszy dokument odnosi się jedynie do serwisu, którego Administratorem jest Fundacja WWF Polska. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

7.                  Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane

Informacje przekazywane przez naszych użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. Fundacja WWF Polska zabezpiecza dane użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowania opcji „wyloguj” się po zakończeniu korzystania z usług oferowanych przez nasz serwis.

8.                  Zmiany w polityce prywatności

Jeśli Fundacja WWF Polska zdecyduje się wprowadzić zmiany w zasadach polityki prywatności serwisu WWF Polska, poinformuje o tych zmianach, umieszczając zawiadomienie na stronie serwisu.

9.                  Kontakt

Pytania i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania należy kierować na adres kontakt@wwf.pl, lub pisemnie na adres Fundacja WWF Polska, ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa, z dopiskiem „Polityka prywatności”.

Nowe hasło zostało wysłąnie na podany adres mailowy.
Sprawdź maila i zaloguj się używając nowego hasła.

OK